27 november 2015

Algemene voorwaarden – Olivet Energy

 

 1. Inleiding
  1. De navolgende begrippen hebben in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (“Verkoopvoorwaarden’’) de navolgende betekenis:

   “Derde(n)” : derde(n) als zodanig geen partij bij de Overeenkomst;

   “Gebruiker” : ieder natuurlijk persoon, vennootschap of rechtspersoon die enig Product in welke vorm dan ook zal gebruiken nadat tussen Koper en Verkoper een Overeenkomst tot de verkoop van Product tot stand is gekomen;

   “Koper” : ieder natuurlijk persoon, vennootschap of rechtspersoon die met Verkoper als bedoeld in deze Verkoopvoorwaarden direct of indirect een Overeenkomst heeft gesloten, van Verkoper een aanbod heeft ontvangen of uit andere hoofde met Verkoper in een rechtsverhouding staat.

   “Overeenkomst” : een Overeenkomst tussen Verkoper en Koper, tot de verkoop van enig Product waarop de Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn;

   “Product(en)” : de roerende zaken onderwerp van de Overeenkomst te weten de plantaardige danwel dierlijke grondstoffen danwel de zuiver plantaardige olie en/of oliehoudende producten en / of aanverwante artikelen;

   “Verkoopvoorwaarden’’ : deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden;

   “Verkoper” : Olivet Energy B.V. zoals statutair gevestigd en als zodanig ingeschreven in de KvK te Rotterdam onder nummer 24393486.

 2. Algemene Bepalingen
  1. Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen Verkoper en Koper alsmede op alle offertes en/of aanbiedingen die Verkoper en Koper over en weer doen met het oog op de totstandkoming van de hiervoor genoemde Overeenkomsten en/of rechtsverhoudingen. Indien tussen Verkoper en Koper levering middels deellevering wordt afgesproken zijn deze Verkoopvoorwaarden tevens van toepassing op de deelleveringen.

  2. Indien deze Verkoopvoorwaarden eenmaal van toepassing zijn, dan zijn zij ook van toepassing op nieuwe en vervolgovereenkomsten tussen Verkoper en Koper, tenzij dit uitdrukkelijk is uitgesloten, en op alle buitencontractuele relaties tussen Verkoper en Koper. Indien de bepalingen in de Verkoopvoorwaarden te eniger tijd worden aangepast, dan zijn de nieuwe gewijzigde Verkoopvoorwaarden in plaats van de onderhavige Verkoopvoorwaarden van toepassing met inachtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel.

  3. Indien Koper niet tevens Gebruiker van het Product zal zijn dient Koper ervoor zorg te dragen dat Gebruiker op de hoogte is van al het haar aangaande en bepaalde in deze Verkoopvoorwaarden. Indien zulks niet geschiedt draagt Koper het risico en de volledige aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van deze nalatigheid.

  4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Koper en/of Derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en voor zover Verkoper in de Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk met dergelijke voorwaarden instemt.

  5. Verkoper is gerechtigd de inhoud van deze Verkoopvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gelden vanaf het moment dat de inhoud van de wijziging(en) schriftelijk aan Koper is medegedeeld.

  6. Verkoper is gerechtigd alle (verkoop)Overeenkomsten gesloten met Koper bij een notaris te registreren.

 3. Vervoer, opslag en gebruik
  1. Voor wat betreft het vervoer, de opslag en het gebruik van te leveren cq. geleverd(e) Product(en) gaat Verkoper uit van de normale omstandigheden en terzake kundige (hulp-)personen aan de zijde van de Koper. Eventuele afwijkende situaties moeten tevoren tijdig door Koper aan Verkoper schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

  2. Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van vervoer, opslag en gebruik of toepassing door niet terzake kundige (hulp-)personen of onder niet-normale omstandigheden. Verkoper is evenmin aansprakelijk wanneer de door Verkoper eventueel te verstrekken adviezen – algemene en/of specifieke – t.a.v. het vervoer, de opslag en het gebruik of toepassing van geleverd(e) Product(en) door Koper en/of Derden naar het oordeel van Verkoper niet stipt zijn opgevolgd.

  3. Koper vrijwaart Verkoper tegen aansprakelijkheid jegens Derden voor schade voortvloeiende uit omstandigheden als in dit artikel 3 bedoeld.

 4. Intellectuele en industriële eigendom
  1. Alle (gebruiks)rechten van intellectuele of industriële eigendom op de Producten dan wel zaken die daarmee verband houden, berusten uitsluitend bij Verkoper. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, heeft Koper geen gebruiksrecht of licentie hiertoe verkregen.

  2. Het is Koper niet toegestaan enige aanduiding aangaande het (intellectuele en/of industriële) eigendom van Koper te verwijderen en/of te wijzigen.

 5. Aansprakelijkheid en schade
  1. Hoewel met betrekking tot de door Verkoper te gebruiken zaken als goederen, producten, materialen, stoffen, werkzaamheden en/of diensten de uiterste zorg wordt nagestreefd, kan voor de afwezigheid van eventuele fouten of onvolledigheden daarin, niet worden ingestaan. Buiten het bepaalde in dit artikel 5 rust op Verkoper geen enkele aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook.

  2. Aansprakelijkheid van Verkoper voor (in)directe schade, daaronder begrepen gevolgschade, vertragingsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade, dan die bedoeld in dit artikel, is uitgesloten behoudens in geval van opzet of grove schuld van Verkoper. Voorzover aansprakelijkheid van Verkoper uit hoofde van opzet of grove schuld tengevolge van een deellevering bestaat zal de aansprakelijkheid van Verkoper slechts op deze deellevering zien.

  3. De aansprakelijkheid voor de schade uit hoofde van opzet of grove schuld is beperkt tot het bedrag van de vergoeding die Verkoper voor haar Product(en) in het kader van de Overeenkomst heeft danwel zal ontvangen. In geval van schade uit hoofde van opzet of grove schuld tengevolge van een deellevering is de vergoeding beperkt tot het bedrag van de vergoeding die Verkoper voor haar Product(en) in het kader van deze deellevering heeft danwel zal ontvangen.

  4. De aansprakelijkheid voor schade uit hoofde van opzet of grove schuld van Verkoper door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van goederen zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat onder de verzekering van Verkoper daadwerkelijk wordt uitgekeerd.

  5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat Koper de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan, doch uiterlijk binnen twee weken na het (redelijkerwijs kunnen) ontdekken van de schade deze schriftelijk bij Verkoper meldt alsmede Verkoper daarbij schriftelijk ingebreke stelt.

  6. Ondanks het bepaalde in dit artikel zal Verkoper in geval van schade nimmer aansprakelijk zijn indien Koper danwel Gebruiker enige(e) substantie(s), product(en) of onderdelen aan Product(en)toevoegt danwel wegneemt.

 6. Levering(sgarantie) en ontvangst
  1. Levering geschiedt doorgaans door middel van franco huis in de zin van de wet. Het risico ten aanzien van een door Verkoper verkocht en geleverd Product gaat over op Koper op het moment van aflevering. Het moment van (af)levering is doorgaans het moment van aankoppeling en lossing in de daarvoor bestemde (en door Koper als zodanig aangewezen) tank van Koper tenzij bij Overeenkomst anders is bepaald.

  2. Levering franco huis geldt in het algemeen als levering in door Koper schriftelijk opgegeven opslagfaciliteiten, c.q. als levering naar een plaats daar nabij, welke voor het transportmiddel naar oordeel van de Verkoper zonder moeilijkheden bereikbaar is met alle benodigde hulpmiddelen voor levering daar aanwezig. Kan bedoelde levering naar het oordeel van Verkoper niet zonder bezwaar en/of op eigen kracht op normale wijze worden uitgevoerd, dan zal Verkoper vrij zijn niet te leveren, zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding. De (extra) kosten als gevolg van de in dit lid omschreven omstandigheden, gemaakt door Verkoper en/ of ingeschakelde Derden zullen voor rekening van de Koper zijn. Indien levering niet op normale wijze kan worden uitgevoerd dient bij Overeenkomst specifieke bepalingen omtrent de levering en uitvoering te worden opgenomen.

  3. Koper staat ervoor in dat, ter voorkoming van het overlopen van (opslag)faciliteiten, de aanduidingen met betrekking tot de maximale inhoud van en het vloeistofpeil van de (opslag)faciliteiten, juist zijn. Schade als gevolg van een onjuiste aanduiding, het ontbreken of niet (goed) functioneren van meetinstrumenten, ondeugdelijke (opslag)faciliteiten of enige andere oorzaak, komt voor rekening en risico van Koper, het verloren gaan van afgeleverd Product daaronder mede begrepen. Milieuschade alsmede de (daaruitvoortvloeiende maar niet beperkt tot) te betalen (opruim)kosten als gevolg van de in dit lid omschreven omstandigheden komen voor rekening en risico van Koper. Koper vrijwaart Verkoper tegen alle aanspraken van Derden als gevolg van het bepaalde in dit lid.

  4. Verkoper zet zich naar beste kunnen in teneinde de in contracten genoemde levertijden zo goed mogelijk na te komen. Overschrijding daarvan, door welke oorzaak ook, geeft de Koper echter nimmer recht op schadevergoeding, ontbinding der Overeenkomst, of opschorting van de nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de Overeenkomst of uit enige andere met deze Overeenkomst samenhangende Overeenkomst voortvloeit.

  5. Alle vertragingen te wijten aan overmacht, daaronder begrepen afleveringsstoornissen, verkeersstagnaties, staking of uitsluiting, tevens bij Verkoper toeleverende bedrijven, onverschillig of de overmacht al dan niet voorzien was, geeft Verkoper recht op verlenging van de levertijd met een zelfde tijd als de vertraging voortduurt.

  6. Indien Koper niet in staat is om Product(en) op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen bewaart- indien en voor zover mogelijk- Verkoper Product(en) tot op het moment dat de levering alsnog kan geschieden, met dien verstande dat Koper aan Verkoper alle door haar als gevolg van het niet op het overeengekomen tijdstip kunnen leveren geleden schade alsmede bewaar- en transportkosten zal vergoeden.

  7. Indien constante levering wordt overeengekomen zullen zowel Koper als Verkoper zich inspannen leveranties van Product(en) 24 uur per dag, 6 dagen per week te laten plaatsvinden. Daar waar de werktijden van de Koper dit verhinderen zal door Verkoper en Koper in onderling overleg een voor beide partijen optimaal leveringsplan worden opgesteld. De bijkomende kosten van het opstellen van dergelijk leveringsplan alsmede alle kosten ter uitvoering van een dergelijk leveringsplan zijn voor gezamenlijke rekening.

  8. Vanaf het tijdstip, waarop Koper Product(en) in ontvangst had behoren te nemen, zijn Product(en) in die gevallen voor rekening en risico van Koper (in afwijking van het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde).

  9. De Koper is gehouden zich ervan te vergewissen dat een verkocht en afgeleverd Product geschikt is voor het doel waarvoor hij het Product wenst te gebruiken. Zulks dient te geschieden bij aflevering als omschreven in lid 1 van dit artikel 6 en binnen twee weken na datum aflevering schriftelijk te worden bevestigd aan Verkoper bij gebreke waarvan alle aanspraken dienaangaande voor Koper vervallen.

  10. Koper vrijwaart Verkoper tegen alle aanspraken, uit welke hoofde dan ook en voor schade hoe ook genaamd, van afnemers, Derden en / of Gebruikers met wie Koper al dan niet een Overeenkomst aangaat cq. is aangegaan met betrekking tot de (door)verkoop en / of levering van Verkoper afgenomen Producten.

 7. Eigendomsvoorbehoud
  1. Totdat de Koper de tegenprestatie voor alle door Verkoper krachtens Overeenkomst aan Koper afgeleverd(e) of af te leveren, verkocht(e) Product(en) heeft voldaan, blijven alle door Verkoper geleverde Producten in eigendom van Verkoper. Voorzover een rekening-courantovereenkomst zou kunnen ontstaan worden hieromtrent nadere afspraken vastgelegd in de Overeenkomst tussen Verkoper en Koper.

  2. Koper is slechts bevoegd afgeleverd(e) met eigendomsvoorbehoud verkocht(e) Product(en) in zijn eigen bedrijfsuitoefening te gebruiken cq. verbruiken. Indien de Koper echter tekortschiet in de nakoming van de tegenprestatie, is Verkoper gerechtigd, zonder nadere aankondiging danwel met gerechtelijke tussenkomst, de met eigendomsvoorbehoud verkocht(e) Product(en) terug te nemen, zulks op kosten van de Koper. Koper is daartoe gehouden zijn medewerking en toegang tot Product(en) te verlenen. Indien Product(en) reeds teniet cq. verloren is cq. zijn gegaan, vermengd is cq. zijn, of niet meer individualiseerbaar is cq. zijn, is Koper verplicht alle schade, hoe ook genaamd, als gevolg daarvan te vergoeden.

  3. Onder de opschortende voorwaarde van het tenietgaan en/of niet (meer) geldig zijn van het in dit artikel bedoelde eigendomsvoorbehoud, verstrekt Koper op eerste verzoek van Verkoper een bankgarantie aan Verkoper op alle aan Koper geleverde en te leveren Producten. Deze bankgarantie dient tot zekerheid van voldoening van alle huidige en toekomstige schulden van Koper aan Verkoper.